Najpopularniejsze usługi

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnion...

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku dotyczącego informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, pre...

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowani...

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny.
Odbiór osobisty w pokoju 02 w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.

Odszukanie dokumentów archiwalnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o odszukanie dokumentów archiwalnych.
Przekazanie dokumentów wnioskodawcy do wglądu lub odbiór osobisty po uiszczeniu opłaty – pokój 226.

Wydanie zaświadczenia w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Urbanistyki i Architektury

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia:
1) o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.
2) o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.
3) o przeznacz...

Informacja w sprawie podatku rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej informacji w sprawie podatku rolnego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właś...

wyników