Nazwa usługi: Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumia

Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-31 , 58 679-65-32

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
   
Opłaty:

brak opłaty

   
Czas załatwienia sprawy: nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
- Art. 2 ust. 1 pkt 4
- Art. 2 ust. 3
- Art. 6m, 6n ust. 1 i 2
- Art. 6o, 6p, 6q
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542)
Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: