Nazwa usługi: Informacja w sprawie podatku leśnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Wydział Finansowo-Budżetowy. Referat Podatków i Opłat.

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-19

58 679 65 17

   
Wymagane dokumenty:
  • Informacja w sprawie podatku leśnego
  • Tytuł prawny posiadanego gruntu
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej informacji w sprawie podatku leśnego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego od lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: