Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Urbanistyki i Architektury
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-83

   
Wymagane dokumenty:
  • W przypadku zmiany sposobu użytkowania należy określić zamierzony sposób użytkowania.
  • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia:
1) o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.
2) o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.
3) o przeznaczeniu działki w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4) o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w dniu:….
Po ustaleniu terminu odbiór w pok. 200 lub 226 osobiście lub przesłanie na adres wskazany przez wnioskodawcę.
   
Opłaty:

17 zł za czynność urzędową;
17 zł od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od
ich odpisów, wypisów lub kopii.
Zwolnione z tej opłaty są: dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa,
odpisy, wypisy lub kopie:
1) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające
do odbioru dokumentów,
2) jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu
3) jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu
terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby przedstawiające
zaświadczenie o uzyskiwaniu pomocy społecznej z powodu ubóstwa i inne
wymienione w art.7 ustawy.

Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata

0.00

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie (w kolejności wpływu wniosków)
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   
Inne informacje: 17 zł za czynność urzędową;
17 zł od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od
ich odpisów, wypisów lub kopii.
Zwolnione z tej opłaty są: dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa,
odpisy, wypisy lub kopie:
1) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające
do odbioru dokumentów,
2) jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu
3) jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu
terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby przedstawiające
zaświadczenie o uzyskiwaniu pomocy społecznej z powodu ubóstwa i inne
wymienione w art.7 ustawy.
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: