Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679 65 16, 58 679 65 24

58 679-65-17

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek użytkowania wieczystego lub w przypadku współużytkowania -wszystkich współużytkowników wieczystych
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości występują wszyscy użytkownicy wieczyści.
   
Opłaty:

10 zł

Opłata za wydanie decyzji

0.10

   
Czas załatwienia sprawy: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:

   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: