Nazwa usługi: Deklaracja DR-1 na podatek rolny
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Wydział Finansowo – Budżetowy. Referat Podatków i Opłat.

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679 65 19

58 679 65 17

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz deklaracji DR-1
  • Załącznik ZR-1/A. Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).
  • Załącznik ZR-1/B. Załącznik zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek rolny DR - 1 na dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: