Nazwa usługi: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

   
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek od posiadacza nieruchomości, zawierający:

  1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody,

  2) Tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody,

  3) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

  4) Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

  5) Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

  6) Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

  7) Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

  8) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.

Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:

1) w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
   
Opłaty:

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni,
Do 60 dni - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: