Lista spraw

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchom...

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek należy złożyć do:
• wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
• wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przep...

Wydanie zaświadczenia w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Urbanistyki i Architektury

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia:
1) o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.
2) o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.
3) o przeznacz...

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p...

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekom...